Tűzvédelmi szakértő szolgáltatás

Vállaljuk:

Tűzvédelmi szabályzat készítése
Tűzriadó terv készítés
Tűzvédelmi oktatás
Létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolása
9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat 5 melléklete

Néhány fontosabb szempont a tűzoltó készülék kiválasztásához

a) Jogszabály, nemzeti szabvány előírásai.
b) Milyen tűzosztályú (A, B, C, D, F) anyag oltására lehet számítani a védendő
területen.
c) Milyen körülmények között kell használni a készüléket (pl. szabadtéren, villamos
feszültség alatti környezetben, stb.).
d) A készülék oltóképessége, azaz mekkora vizsgálatitűz oltására alkalmas.
e) Az oltási hatékonyság és a tömeg viszonya. (Oltási terület és a készülék
tömegének viszonya.)
f) A védendő tér tűzterhelése.
g) A felügyelet jellege a védendő térnél.
h) A készülék súlya.
i) A járulékos károkozás minimalizálása.
j) A készülék minősége, megbízhatósága.
k) Az ellenőrzési, javítási feltételek.
l) A beszerzési, ellenőrzési, javítási költségek.
m) Egységesítési igények.
n) stb.

Korlátozott a tűzoltó készülék kiválasztás lehetősége akkor, ha jogszabály, nemzeti szabvány vagy a tűzvédelmi hatóság konkrétan előírja az alkalmazandó készülék típusát, nagyságát vagy oltási teljesítményét. A korábbi időszakban általában konkrét készülék fajtát írtak elő az újabb szabályozásokban már az oltási teljesítményt határozták meg.

A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSZ) a tűzoltó készülékek elhelyezésével kapcsolatban több változást is hozott. Az alábbi összeállítás a jogszabályokban és a nemzeti szabványokban való eligazodást próbálja elősegíteni a tűzoltó készülékek vonatkozásában. A szakanyag összeállításhoz nyújtott szakmai segítséget Kuba Róbertnek ezúton is köszönöm és szívesen fogadok az anyag további bővítéséhez, kiegészítéséhez javaslatokat.

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁS

1. A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (18. § (1-2) bekezdés)

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek kötelesek gondoskodni a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. Kötelesek továbbá a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló – jogszabályban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről gondoskodni.
A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.
a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló – jogszabályban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni;
a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani.
2. A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet (4. § (1-2) bekezdés)

Az épületek méretétől és használatától, a bennük lévő berendezésektől, felszereléstől, az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól, valamint az ott tartózkodó személyek lehetséges legnagyobb számától függően a munkahelyeket tűz oltására alkalmas készülékkel kell ellátni.
Nem automatikus, egyszerűen használható tűzoltó készülékeket kell alkalmazni, amelyeket úgy kell elhelyezni, hogy könnyen hozzáférhetőek legyenek. A készülékek elhelyezésére a vonatkozó jogszabály szerinti jelzésekkel kell utalni.
3. Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet (4. számú melléklet 4.1-4.3. pont)

Az építési munkahely jellegétől, a helyiségek méretétől és használatától, az alkalmazott berendezésektől, felszerelésektől, az ott lévő anyagok fizikai és vegyi tulajdonságaitól, valamint az ott tartózkodó munkavállalók lehetséges legnagyobb létszámától függően, a munkahelyeket megfelelő számú, a tűz oltására alkalmas készülékekkel kell ellátni.
Gondoskodni kell a tűzoltó készülékek rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról. Rendszeres időközökben azokkal megfelelő próbákat kell végezni, és használatukat gyakoroltatni kell.
A nem automatikus tűzoltó berendezéseknek könnyen elérhetőeknek és egyszerűen kezelhetőknek kell lenniük. A berendezések tárolási helyét a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell jelölni. E jelöléseket tartósan és az alkalmazási hely jellegének megfelelő módon kell rögzíteni.
4. A tűzoltó készülékek elhelyezésének általános előírásai OTSZ (5. rész. II. fejezet 20. pont)

A létesítményben – az alábbiakban részletezett kivételektől eltekintve – legalább egy darab, az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas – a vonatkozó jogszabályban és szabványban foglalt követelményeknek megfelelő – tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
A tűzoltó készülékek elhelyezése az általános szabályok szerint az alábbi:

Tűzveszélyességi osztály

Helye Az építmény, illetve szabadtér alapterü-letét csökkentő tényező

Követelmény

“A-B”

helyiségben, illetve veszélyességi övezetben

— minden megkezdett 50 m2 alapterület után legalább 1-1 db

“A-B”

építményben, illetve szabadtéren

A” és “B” tűzveszé-lyességi osztályba tartozó helyiség, illetve veszélyességi övezet alapterülete kivételével

a “C”-“E” tűzveszé-lyességi osztályba tartozó építmény, szabadtér előírásai szerint

“C”

építményben, illetve szabadtéren

A” és “B” tűzveszé-lyességi osztályba tartozó helyiség, illetve veszélyességi övezet alapterülete kivételével

az alapterület minden megkezdett 200 m2-e után, de legalább szintenként 1-1 db

“D”

építményben, illetve szabadtéren

A” és “B” tűzveszé-lyességi osztályba tartozó helyiség, illetve veszélyességi övezet alapterülete kivételével

az alapterület minden megkezdett 600 m2-e után, de legalább szintenként 1-1 db

“E”

építményben, illetve szabadtéren

A” és “B” tűzveszé-lyességi osztályba tartozó helyiség, illetve veszélyességi övezet alapterülete kivételével

szükség szerint

Az újonnan létesült építményekben, építményrészekben, a megváltozott rendeltetésű helyiségekben, helyiségcsoportokban, építményekben, valamint szabadtereken csak az érvényben lévő hatályos szabványok és jogszabályok szerint gyártott tűzoltó készülék tartható készenlétben.
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, nem kell tűzoltó készüléket elhelyezni a lakás céljára szolgáló építményekben és a hozzájuk tartozó szabad területeken, kivéve a lakóépületekben kialakított egyéb rendeltetésű (kereskedelmi, iroda stb.) helyiségeket, amelyek tekintetében – gazdálkodó, vagy rendeltetési egységenként – az előzőekben foglalt általános előírásokat kell alkalmazni.
Jogszabály, illetőleg a tűzvédelmi hatóság az előzőekben foglalt általános előírásokban meghatározottakon túl további tűzoltó készülékek, illetőleg eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban tartani. Helyéről eltávolítani, a rendeltetésétől eltérő célra használni csak külön jogszabályban meghatározottak szerint szabad.
Közösségi építményben a – falitűzcsappal kombinált tűzoltó készüléket tartó falitűzcsap szekrény, vagy tűzoltó készülék tartó szekrény kivételével – tűzoltó készüléket legfeljebb 1,35 m – talpmagasság – akadálymentes elhelyezési magasságban kell rögzíteni.
A tűzoltó készülékeket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell megjelölni. A biztonsági jel utánvilágító vagy világító legyen. A biztonsági jeleket minden esetben a tűzoltó készülék fölé 2,0-2,5 m magasságban kell felszerelni.
A tűzoltó készülékek esetében a tűzoltó készülék mellett fel kell tüntetni annak alkalmazására vonatkozó jelzést.
A biztonsági jel és a tűzoltó készülék alkalmazására vonatkozó jelölés rögzítési magasságát az alábbi ábra szemlélteti

Megjegyzés: Az OKF szakmai állásfoglalása szerint az OTSZ 5. rész II. fejezet 20.8. és 20.9. pontjaiban szereplő biztonsági jelek telepítése létesítési kérdés, ezért meglévő épületek esetén akkor kell alkalmazni, ha az átalakítással, bővítéssel, rendeltetésmód változással érintett.

>A tűzoltó készüléket a jogszabály előírásai szerint, azok hiányában félévenként kell ellenőrizni.
A tűzoltó készülékek élettartama és a karbantartási (javítási) időközök a jogszabály (OTSZ) előírásai szerint

A tűzoltó készülék típusa

Alap-karbantartás

Közép-karbantartás

Teljes körű karbantartás

A tűzoltó készülék élettartama

Porral oltó, vizes oltóanyag-bázisú habbal és vízzel oltó

1 év

5 és 15 év

10 év

20 év

Törőszeges porral oltó

1 év

15 év

10 év

20 év

Gázzal oltó

1 év

10 év

20 év

Valamennyi szén-dioxiddal oltó

1 év

10 év

A vonatkozó szabályozás szerint

Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék

(szén-dioxiddal oltó kivételével)

hat hónap

5 év

20 év, de legkésőbb 2014. 12. 31-ig

Ha a tűzoltó készülék, felszerelés előírt időszakos ellenőrzését és/vagy javítását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.
>A tűzoltó készülékek ellenőrzését és karbantartását csak OKF regisztrációs számmal rendelkező szervezet jogosult végezni.
II. JÁRMŰVEK, SZÁLLÍTÁS

1. Járművekkel kapcsolatos általános előírások OTSZ (5. rész. II. fejezet 23.3, 23.4. pont)

A forgalomba hozó, illetőleg az üzemben tartó a külön jogszabályban meghatározott járműveket az ott megállapított típusú, nagyságú és számú tűzoltó készülékkel köteles ellátni.
A tűzoltó készüléket a járművön a vonatkozó jogszabály szerint kell elhelyezni úgy, hogy állandóan hozzáférhető, vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználható legyen.
2. Közúti járművek

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/l990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet (107. §)

Tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű

Engedélyezett össztömeg (kg)

Porraloltó

Helyettesíthetőség

> 3500-12000

1 db, 6 kg

1 db, 13A és 89B

> 12000-24000

1 db, 12 kg

1 db, 34A és 144B

24000 felett

2 db, 12 kg

2 db, 34A és 144B

Autóbusz

Befogadó képesség (fő)

Porraloltó

Helyettesíthetőség

30-ig

1 db, 3 kg

1 db, 5A és 34B

31-100

1 db, 6 kg

1 db, 13A és 89B

100

felett

1 db, 12 kg vagy

2 db, 6 kg

1 db, 34A és 144B vagy

2 db 13A és 89B

A járművön megfelelő teret kell biztosítani egy vagy több tűzoltó készülék elhelyezésére úgy, hogy egy tűzoltó készülék a vezetőülés közelében legyen felszerelve. Emeletes járműveknél egy tűzoltó készülék a vezetőülés közelében és egy a felső fedélzeten legyen felszerelve.
A porral oltó tűzoltó készüléket függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 15 fokos szöggel eltérő helyzetben kell a járművön készenlétben tartani.
A tűzoltó készülékeket lopástól és rongálástól védetten lehet elhelyezni (pl. zárható szekrényben vagy betörhető üvegfal mögött), feltéve, hogy ezeket a helyeket jól láthatóan megjelölik, és rendelkezésre állnak azok az eszközök, melyekkel szükség esetén a tűzoltó készülék a helyükről könnyűszerrel kivehetők.
3. Mezőgazdasági vontatók valamint erő- és munkagépek

3.1. Betakarítási munkáiban részt vevő erő- és munkagép OTSZ (5. rész. II. fejezet 27.1. pont)

A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő, 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt.br>
3.2. Mezőgazdasági vegyszert és üzemanyagot szállító mezőgazdasági vontatók vagy lassú járművek

A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállításáról szóló 113/2004. (IX. 23.) GKM rendelet (9. §)

A vontatón egy 6 kg-os porral oltó (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
4. Meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 26/2009. (VI. 22.) KHEM rendelet (4. melléklet II. 16. pont)

1 db 6 kg-os, szabványos, porral oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
5. Vízijárművek

A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet (melléklet 10.03., 15.09, 17.02, 19.02. Cikk)

5.1. Hajók

A hajón legalább a következő tűzoltó készülékeket kell elhelyezni:

a)

a kormányállásban

1 tűzoltó készülék

b)

a fedélzetről a lakótérbe vezető mindegyik bejárat közelében

1 tűzoltó készülék

c)

a lakóterekből el nem érhető üzemi helyiségek bejáratainak közelében, amelyekben szilárd vagy folyékony tüzelőanyaggal vagy cseppfolyós gázzal üzemelő fűtő-, főző- vagy hűtő berendezések vannak

1 tűzoltó készülék

d)

minden gép- és kazántér bejáratánál

1 tűzoltó készülék

e)

a gép- és a kazántérben a fedélzet alatti megfelelő pontokon úgy, hogy két tűzoltó készülék között ne legyen 10 méternél nagyobb távolság 1 tűzoltó készülék

A tűzoltó készülékeknek a következő követelményeknek kell megfelelnie:
Csak legalább 6 kg töltőtömegű porral oltókat vagy ugyanilyen tűzoltó kapacitású hordozható tűzoltó készülékeket lehet használni.
Alkalmasnak kell lennie A, B és C osztályú tüzek, valamint legfeljebb 1000 V feszültségű villamos rendszerek tüzeinek oltására.
Porral, vízzel vagy habbal oltó készülék legalább annak a tűznek az oltására legyen alkalmas, amely a legvalószínűbben előfordulhat az elhelyezés helyén.
A CO2-vel oltó hordozható tűzoltó készülékek a hajókonyhában és a villamos berendezéseknél keletkező tüzek oltására használhatók. Ezeknek a töltőtömege nem lehet több mint 1 kg annak a helyiségnek minden 15 m3-ére számítva, ahol a készülékek hozzáférhetők.
Minden hordozható tűzoltó készülék ellenőrzését legalább évenként az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által regisztrált tűzoltókészülék-karbantartóval el kell végeztetni. A vizsgálatot végző személy által aláírt és a vizsgálat időpontját feltüntető bizonylatot a hajón kell tartani.
Amennyiben a tűzoltó készülékek burkolat alatt vannak elhelyezve, a burkolatot egy legalább 10 cm magas F betűvel meg kell jelölni.
A fentieken kívül legalább a következő hordozható tűzoltó készülékeknek kell rendelkezésre állniuk a fedélzeten:
Egy hordozható tűzoltó készülék az utasterek bruttó padlófelületének minden 120 m2-ére.
10 kabinonként egy hordozható tűzoltó készülék, felfele kerekítve.
Minden hajókonyhában, és minden olyan helyiség közelében, ahol gyúlékony folyadékokat tárolnak vagy használnak, egy hordozható tűzoltó készülék.
A hajón ezeket úgy kell felszerelni és elosztani, hogy bármely ponton és bármikor kezdődő tűz esetén azonnal el lehessen érni egy tűzoltó készüléket.
5.2. Úszó munkagépek

Az úszó munkagépek fedélzetén elhelyezett üzemi berendezésekhez legalább egy darab tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
5.3. Dereglyék

A dereglyéken 2 db tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
5.4. Kedvtelési célú vízijárművek

Kedvtelési célú vízijárművekre a 3.1. pont a), b), és d), pontokban szereplő előírások vonatkoznak, de azon legalább két tűzoltó készüléket kell helyezni.
5.5. Tengeri halászhajók

A 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet (20-22. szabályok)

Hajón jóváhagyott típusú tűzoltó készülék elhelyezése engedélyezett. Hordozható készülék folyadéktöltete 13,5 liternél nem lehet több és 9 liternél nem lehet kevesebb. Más töltetű hordozható készülék hordozhatósága a 13,5 liter űrtartalmú folyadéktöltetű tűzoltó készülék hordozhatóságával legyen egyenértékű, tűzoltóképessége nem maradhat alatta a 9 literes folyadéktöltetű készülék tűzoltási képességének. Az egyenértékűséget a hajózási hatóság állapítja meg.
Hajón a következők szerinti mennyiségű tartaléktöltetet kell tartani: a) Utántölthető tűzoltó készülékek esetében 10 tűzoltó készülékhez 100%-nyi, a hajón lévő többi tűzoltó készülékekhez pedig 50%-nyi, de 60 tartalék töltetnél nem több tartaléktöltetről kell gondoskodni. b) Nem utántölthető tűzoltó készülékek esetében – tartaléktöltet helyett – legalább 50%-nyi azonos típusú és kapacitású további tűzoltó készülékről kell gondoskodni. Az utántöltési útmutatókat a hajón kell tartani. Utántöltésre csak az adott tűzoltó készülékhez jóváhagyott utántöltő használata engedélyezett.
Nem megengedett olyan tűzoltó készülék használata, amelynek tűzoltó közege önmagában, vagy a használati körülmények hatására egészségre ártalmas mennyiségű toxikus gázkibocsátást vált ki.
A tűzoltó készüléket jogszabályban előírt időszakos felülvizsgálatnak és próbának kell alávetni. A készülékeken fel kell tüntetni a készülék átvizsgálását igazoló jelet. A túlnyomásos készülékek és a nem túlnyomásos készülékek túlnyomásos hajtógáz palackjait legalább tízévente hidraulikus nyomáspróbának kell alávetni.
Helyiségben történő használatra rendelt hordozható tűzoltó készüléket a védett helyiség bejárata közelében kell tárolni.
Lakótérben, szolgálati helyiségben és vezérlőállásban rendszeresített hordozható tűzoltó készülékek

Legalább öt hordozható tűzoltó készüléket kell a lakótérben és a szolgálati helyiségekben, valamint a vezérlőállásban elhelyezni.
Hajón a következők szerinti mennyiségű tartaléktöltetet kell tartani: a) Utántölthető tűzoltó készülékek esetében 10 tűzoltó készülékhez 100%-nyi, a hajón lévő többi tűzoltó készülékekhez pedig 50%-nyi, de 60 tartaléktöltetnél nem több tartaléktöltetről kell gondoskodni. b) Nem utántölthető tűzoltó készülékek esetében – tartaléktöltet helyett – legalább 50%-nyi azonos típusú és kapacitású további tűzoltó készülékről kell gondoskodni. Az utántöltési útmutatókat a hajón kell tartani. Utántöltésre csak az adott tűzoltó készülékhez jóváhagyott utántöltő használata engedélyezett. Géptéri tűzoltó készülékek
Kazánteret legalább egy készlet, a hajózási hatóság által jóváhagyott típusú, hordozható habbal oltó készülékkel kell ellátni.
Kazántér tűzterénél, valamint üzemanyaggal működő berendezések helyiségében legalább két, jóváhagyott típusú hordozható haboltó készüléket vagy azzal egyenértékű eszközt kell készenlétben tartani.
Hajó főgépét vagy más legalább 750 kW teljesítményű belső égésű motort befogadó géptérben további tűzoltó készülékeket kell elhelyezni a jogszabályban részletezettek szerint.
5.6. Tengeri személyhajók

A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet (II-2. Fejezet)

B., C. és D. kategóriájú, 2003. január 1-je előtt épített új és B. kategóriájú meglévő hajók:

Kizárólag jóváhagyott típusú tűzoltó készülékek szerelhetők fel.
Az előírt hordozható, vízzel oltó készülékek kapacitása nem lehet kevesebb mint 9 liter és nem több mint 13,5 liter. A többi tűzoltó készülék legalább olyan mértékben hordozható, mint a 13,5 literes készülék, a tűzoltó képessége pedig megegyezik a 9 literes készülékével.
A hajón lévő tűzoltó készülékek minden típusához, a típusonkénti mennyiség 50%-ára elegendő tartalék töltetet kell készenlétben tartani. Egy azonos típusú másik tűzoltó készülék a tartalék töltete lehet annak a tűzoltó készüléknek, amelyet nem lehet a fedélzeten újratölteni.
Hordozható, szén-dioxiddal működő tűzoltó készülékek általában nem helyezhetők el a lakóterekben. Amennyiben ilyen tűzoltó készülékeket helyeznek el a rádiós helyiségekben, a kapcsolótábláknál vagy más hasonló helyeken, az egy vagy több tűzoltó készülékkel rendelkező terek térfogata akkora legyen, hogy e pont alkalmazásában a szivárgás következtében keletkező gáz koncentrációja a helyiség nettó térfogatának 5%-a alatt legyen. A széndioxid térfogatát 0,56 m3/kg-mal kell számításba venni.
2003. január 1-jén vagy azt követően épített B., C. és D. kategóriájú új hajók:

A hordozható tűzoltó készülékeknek meg kell felelnie a Tűzbiztonsági rendszerek szabályzata rendelkezéseinek.
Szén-dioxidos tűzoltó készülékek nem helyezhetők el a lakóterekben. A vezérlő állomásokon és egyéb, elektromos vagy elektronikus berendezést vagy a hajó biztonsága érdekében szükséges készüléket tartalmazó terekben olyan tűzoltó készülékekről kell gondoskodni, amelyek oltóanyaga nem vezeti az elektromos áramot, s nem károsítja a berendezést, illetve a készülékeket.
A tűzoltó készülékeket használatra készen, jól látható és tűz esetén bármikor könnyen és gyorsan elérhető helyen kell elhelyezni úgy, hogy sem az időjárás, sem a rezgések, sem más külső tényező ne csökkentse azok üzemképességét. A hordozható tűzoltó készülékeket olyan szerkezettel kell ellátni, amely jelzi, hogy használták-e már azokat.
Az első tíz, hajón utántölthető tűzoltó készülékek esetében a készülékek 100%-ához elegendő tartalék töltetet, a fennmaradó készülékek esetében pedig az 50% -ukhoz elegendő tartalék töltetet kell biztosítani.
A hajón nem utántölthető tűzoltó készülékek esetében a tartalék töltetek helyett további, ugyanakkora nagyságú, ugyanolyan típusú, teljesítményű és ugyanakkora számú hordozható tűzoltó készülékekről kell gondoskodni.
B., C. és D. kategóriájú új és B. kategóriájú meglévő hajók:

Tilos olyan tűzoltó készülékek használata, amelyekben a tűzoltóanyagok maguktól vagy a használat bizonyos körülményei között olyan mennyiségű mérgező gázt bocsátanak ki, amelyek veszélyesek az emberre, illetve károsítják a környezetet.
A tűzoltó készülékek alkalmasak arra, hogy eloltsák az elhelyezett tűzoltó készülékek közelében keletkezett tüzet.
Egy adott helyen az ott felhasználható hordozható tűzoltó készülékek egyikét a helyiség bejáratánál kell elhelyezni.
A tűzoltó készülékek legkisebb száma megfelel a következőknek:
a lakóterekben és a kiszolgáló helyiségekben: a tűzoltó készülékeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a helyiség egyetlen pontjától se legyenek 10 méternél messzebbre.
a magas feszültségű terekben használható tűzoltó készülékeket a 20 kW vagy annál nagyobb teljesítményű kapcsolótáblák vagy segédtáblák közelében kell elhelyezni.
a konyhákban a tűzoltó készülékeket úgy kell elhelyezni, hogy azok a helyiség egyetlen pontjától se legyenek 10 méternél messzebbre.
tűzoltó készülékeket kell elhelyezni a festékraktárak és olyan raktárak közelében, amelyek gyúlékony termékeket tartalmaznak.
legalább egy tűzoltó készüléket kell elhelyezni a parancsnoki hídon és minden vezérlőállomásnál.
A lakóterekben és kiszolgáló helyiségekben elhelyezett hordozható tűzoltó készülékek működési módja, amennyiben kivitelezhető, egységes legyen.
A tűzoltó készülékek időszakos ellenőrzése: a hajózási hatóság biztosítja, hogy a hordozható tűzoltó készülékeket időszakonként ellenőrizzék, működési és nyomáspróba alá vessék.
6. Repülőgépek

A polgári légi jármű üzemben tartásának szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 20/2002. (III. 30.) KöViM rendelet (JAR-OPS 1.790 – Kézi tűzoltó készülékek)

Az üzemben tartó csak abban az esetben üzemeltethet repülőgépet, ha azon rendelkezésre állnak kézi tűzoltó készülékek a pilótakabinban, utastérben, valamint a csomagterekben és konyhákban, a következők szerint: a) A tűzoltóanyag típusa és mennyisége megfelelő legyen azokhoz a tűzesetekhez, amelyek keletkezése feltételezhető azokon a helyeken, ahol tűzoltó készülék alkalmazása tervezett, valamint a személyek elhelyezésére szolgáló kabinok esetében minimális legyen a mérgező gázok koncentrációjának veszélye; b) A pilótakabinban a hajózószemélyzet által történő alkalmazáshoz legalább egy kézi tűzoltó készülék megfelelő elhelyezése kötelező, s a tűzoltóanyaga Halon 1211 (bromoclorodifluoromethane, CBrClF2), vagy ezzel egyenértékű legyen; c) Azon konyha esetében, amely nem a fő utastérben van, legalább egy kézi tűzoltó készülék legyen elhelyezve a konyhában, vagy olyan helyen ahol azonnal hozzáférhető a konyhában történő használathoz; d) Legalább egy azonnal hozzáférhető kézi tűzoltó készülék álljon rendelkezésre a használathoz minden egyes „Class A”, illetve „Class B” csomagtérben/poggyásztérben, valamint minden egyes „Class E” csomagtérben, amely hozzáférhető legyen a hajózószemélyzet számára repülés közben. e) Az utastérben/utasterekben a kézi tűzoltó készülékek legalább az alábbi számban legyenek megfelelően elhelyezve:
Az utasülések maximális engedélyezett száma

Tűzoltó készülékek száma

7-30

1

31-60

2

61-200

3

201-300

4

301-400

5

401-500

6

501-600

7

601, vagy ennél több

8

f) Azon repülőgépek esetén, amelyekben az utasülések maximális engedélyezett száma minimum 30, de 60-nál nem több, az utastérben elhelyezett előírt tűzoltó készülékek legalább egyikében a tűzoltóanyag Halon 1211 (bromochlorodifluoromethane, CBrClF2) legyen, abban az esetben pedig, ha az utasülések maximális engedélyezett száma 60, vagy ennél több, az ilyen tűzoltó készülékek száma legalább kettő legyen.

7. Veszélyes anyagok közúti szállítása

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás “A” és “B” mellékletének kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról szóló 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet (Továbbiakban: ADR „B” melléklet 8.1.4.)

a) Minden veszélyes árut szállító szállítóegységet legalább egy darab, a szállítóegység motorjában vagy a vezetőfülkében keletkezett tűz oltására alkalmas hordozható tűzoltó készülékkel kell ellátni. A tűzoltó készüléknek legalább 2 kg mennyiségű por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) készüléknek kell lennie, amely A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas.

b) További A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas hordozható tűzoltó készülékek szükségesek a következők szerint:

A 7,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységekre, összesen legalább 12 kg por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) készülék(ek), amelyek közül legalább az egyik legalább 6 kg-os legyen.
A 3,5 tonnánál nagyobb, de legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységekre összesen legalább 8 kg por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) készülék(ek), amelyek közül legalább az egyik legalább 6 kg-os legyen.
A legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységekre összesen legalább 4 kg por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) készülék(ek).
A b)pontban előírt tűzoltó készülékek összes szükséges oltóanyag mennyisége az a)pontban előírt tűzoltó készülék oltóanyag mennyiségével csökkenthető.

Azokat a szállítóegységeket, amelyek az ADR 1.1.3.6 bekezdése szerint végeznek veszélyes áru szállítást, egy darab, legalább 2 kg mennyiségű por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülékkel kell ellátni.

Az oltóanyagnak alkalmasnak kell lennie a járművön való alkalmazásra, és meg kell felelnie az EN 3 „Hordozható tűzoltó készülékek” c. szabvány, 1-6 rész (EN 3-1:1996, EN 3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996, EN 3-6:1995) vonatkozó előírásainak.

Ha a jármű a motorban keletkező tűz leküzdésére önműködő vagy könnyen működésbe hozható, rögzített tűzoltó készülékkel van felszerelve, nincs szükség arra, hogy a hordozható tűzoltó készülék alkalmas legyen a motorban keletkezett tűz oltására. Az oltóanyagnak olyannak kell lennie, hogy sem a vezetőfülkében, sem a tűz okozta hő hatására ne fejleszthessen mérgező gázokat.

A hordozható tűzoltó készülékeket ólomzárral kell ellátni, amely lehetővé teszi annak megállapítását, hogy még nem használták, továbbá el kell látni olyan jelöléssel, amely tanúsítja, hogy az illetékes hatóság által elismert szabványnak megfelel, ill. az érvényesség lejáratának időpontját (év, hónap) vagy a legnagyobb megengedett használati időtartamot is fel kell tüntetni.

Az üzemképesség biztosítása céljából a tűzoltó készülékeket az érvényes nemzeti szabványok előírásai szerint időszakosan ellenőrizni kell.

A tűzoltó készülékeket a jármű személyzete által könnyen elérhető helyre kell elhelyezni oly módon, hogy az időjárás viszontagságaitól védve legyenek, és üzemképességük ne csökkenjen.

8. Veszélyes anyagok belvízi szállítása

A vízi közlekedés rendjéről szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet (hajózási szabályzat II-2. melléklet)

Ha a csónakban tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot szállítanak, akkor 1 db 8A, illetve 34B oltásteljesítményű tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
III. TÁROLÁS

1. Éghető folyadéktároló kamra

OTSZ (4. rész. VI. fejezet 9.3. pont)

A kamra bejárata közelében – kívül – 2 db, egymás mellé épített kamrák esetén a további kamrákhoz l-l db l2 kg töltetű porraloltót (MSZ EN 3 szabványsorozat szerint), vagy azzal azonos oltásteljesítményű más tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
2. Éghető folyadék tárolása tárolótelepen OTSZ (4. számú melléklet, IX/1. fejezet, 3.2.1., 3.2.5-3.2.6. pontok)

Minden létesítményt, amelyben éghető folyadékot tárolnak, csomagolnak, szivattyúznak, vagy felhasználnak, megfelelően elhelyezett, kellő számú, az éghető folyadék és szükség szerint a szilárd anyagok tüzének oltására is alkalmas tűzoltó készülékkel kell ellátni.
Hordós és ballonos tárolóban, üzemanyagkanna konténeres tárolása esetén hordó-, ballon-, vagy konténercsoportonként l db, legalább 144B jelű vizsgálati tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. Ezen felül a legfeljebb 500 m2-nél nagyobbra két db, legalább 233B jelű vizsgálati tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
Konténeres tárolónál konténercsoportonként 2 db legfeljebb 144B jelű és 2 db, legalább 233B jelű vizsgálati tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani. 3. Ipari gázpalack tároló (OTSZ 4. rész, X. fejezet 2.17. pont)
A palacktárolókban tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani az OTSZ szerint.
4. Polgári felhasználású pirotechnikai termékek raktározása MSZ l576l:1994 (4.2.16, 4.3.10, 4.5.4. pontok)

A raktárépület helyiségeinek bejáratánál egy-egy db 21A, a raktárépület bejáratánál egy 34A vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

A raktárhelyiségben, illetve annak bejáratánál és az átmeneti tárolóhely közvetlen közelében legalább egy-egy db 21A, illetve 113B vizsgálati tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

5. Polgári felhasználású lőszerek raktározása MSZ l577l:1984 (6.5. pont)

Minden tárolóhelyiség, raktárhelyiség, valamint a központi lőszerraktár helyiségeinek bejárata közelében (előtérben) legalább l db 6 kg-os porraloltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
6. Kistartályos gázellátás MSZ 7050-5:1985 (2.4.1. pont)

A gáztárolók környezetében legalább 2 db 6 kg-os porraloltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
7. Veszélyes árukkal rakott közúti szállítóegységek átmeneti tárolása MSZ 9935:1993 (5.3.2. pont)

A 200 m2 vagy annál kisebb alapterületű átmeneti tárolóban 2 db, minden további vagy megkezdett 200 m2-re 1-1db, legalább 34A és 144B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Ezen felül a legfeljebb 1000 m2 alapterületű átmeneti tárolóban 1 db, az 1000 m2-nél nagyobban pedig 2 db, legalább 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

8. Veszélyes áruk átmeneti-ideiglenes tárolása MSZ 9936:1993 (5.3.2. pont)

Az 50 m2 vagy annál kisebb alapterületű tárolóban 2 db, minden további, vagy megkezdett 100 m2-re 1-1db, legalább 34A és 144B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Ezen felül az 500 m2-nél nagyobbra 2 db, legalább 55A és 233B jelű vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

IV. LÉTESÍTMÉNYEK, HELYISÉGEK

1. Olajtüzeléshez tartozó tároló és kiszolgáló létesítmények OTSZ (4. számú melléklet, I/5. fejezet, 2.2. pontok)

A helyiséghez kötött 600 l névleges űrtartalom feletti tárolók közelében tároló-helyiségenként két-két 43 A és 233 B tűzosztályú tűzoltó készülék legyen elhelyezve.

A tüzelőberendezés helyiségében a tűzoltó készülék szám és nagysága az olajfogyasztástól függően a táblázat szerint:
Olajfogyasztás

(kg/ó)

2-től

3-ig

3 felett

5-ig

5 felett

50-ig

50 felett 100-ig

100 felett

500-ig

500 felett

A készülék száma

(db)

1

2

2

3

4

1

4

A készülék nagysága (kg)

6

6

12

12

12

50

12

2. Fekvő, hengeres acéltartályok éghető folyadékok és olvadékok tárolására

(OTSZ 4. számú melléklet III/3. fejezet 7.3., 7.5. pontok)

A tartályok közelében hordozható tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani. A tűzoltó készülékek mennyiségének meghatározásakor a vonatkozó jogszabály előírásait kell figyelembe venni.
A tűzoltó készüléknek föld alatti tartályok esetén legalább 34A, és 144B vizsgálati egységtűz oltására,
föld feletti tartályok esetén pedig legalább 55A, és 233B vizsgálati egységtűz oltására alkalmasnak kell lennie.
Ha más rendelet vagy szabvány előírása alapján is kell a létesítményben tűzoltó készülékeket készenlétben tartani, akkor a szabvány előírásaival összevetve a nagyobb mennyiséget kell figyelembe venni.
3. Éghető folyadéktároló kiszolgáló létesítményei OTSZ (4. számú melléklet, IX/1. fejezet, 3.2.7. – 3.2.9. pontok)

Vasúti tartálykocsi, továbbá közúti tartályos jármű töltő- és lefejtőhelyén állásonként 1db, legalább 144B jelű vizsgálati tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Tartályhajó lefejtő- és töltő kikötőjében lefejtő-, illetve töltőhelyenként l-l db, legalább 233B jelű vizsgálati tűz oltására alkalmas, a kikötő központi helyén l db, legalább 233B jelű vizsgálati tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.

Töltőhelyiségben mérleghelyenként, illetve töltőhelyenként l db, legalább 144B jelű vizsgálati tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
Szivattyúházba és szabadba telepített szivattyúcsoport esetén minden megkezdett 5 szivattyúnként egy db legalább 144B jelű vizsgálati tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
Ezen felül 500 m2-nél nagyobb alapterületű töltőhelyiségenként, illetve szivattyú-csoportonként legalább 2 db 233 B jelű vizsgálati tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
4. Üzemanyagtöltő állomás (benzinkút) OTSZ (4. számú melléklet, VII. fejezet 14.4. pont)

Védendő terület

Készülék száma (db)

Oltásteljesítménye

Töltőállomás

– 3 kútoszlopig

– további megkezdett 3

kútoszlop után

– töltőakna

2

1

1

34A és 144B

34A és 144B

34A és 144B

Önkiszolgáló töltőállomás

– minden kútoszlopához

1

34A és 144B

Pébégáz-cseretelep

1

34A, 144B és C

Föld feletti tartályok

– I-II. tv. fok. égh. folyadék,

– III. tv. fok. égh. folyadék minden megkezdett 2 db után

1

1

55A és 233B

55 és 233B

Konténerkút

– legfeljebb 10000 literes,

– 10000 liternél nagyobb

2

3

55A és 233B

55 és 233B

5. Autógáz töltőállomás

Az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól szóló 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet (Autógáz Töltőállomás Biztonsági Szabályzat 3.4.1. pont)

Töltőberendezésnél

Készülék száma (db)

Oltásteljesítménye

Föld feletti tartály közelében

1

55A, 233B

Földdel takart tartály dómaknájánál

1

34A, 144B

Földbe süllyesztett tároló tartály föld felett elhelyezett szerelvényei mellett

1

34A, 144B

Kimérőszerkezet mellett

1

34A, 144B, C

6. Gázüzemű gépjárműjavító helyiség

A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet (3. számú melléklet 13. pont)

A gázüzemű gépjárműjavító helyiséget – az egyébként előírton túl – el kell látni helyiségenként további egy-egy db, 12 kg-os töltősúlyú porral oltó tűzoltó készülékkel.
7. Pébé gáz cseretelep

OTSZ (4. számú melléklet, XII. fejezet, 3.2.7. – 3.2.9. pontok)

A cseretelepeket kategóriától függően az alábbi tűzoltó, illetve porraloltó

készülékkel kell ellátni:

Cseretelep

Tárolható gáz

Tűzoltó készülék

kategória

(kg)

Száma (db)

Oltásteljesítménye, illetve súlya

„1″

1100

1

55A, 233B és C

„2″

1101-3000

2

55A, 233B és C

„3″

3001-8000

4

55A, 233B és C

„4″

8001-25000

4

1

55A, 233B és C

50 kg-os porraloltó

„Kategórián

felüli”

25001-100000

4

1

1

55A, 233B és C

50 kg-os porraloltó 250 kg-os porraloltó

8. Gázfogyasztó készülék helyisége

OTSZ (4. számú melléklet, VIII. fejezet, 7.1. pont)

A tüzelőberendezés helyiségénél – a helyiségből és kívülről a helyiség érintése nélkül egyaránt jól megközelíthető helyen – az alábbi tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani:

Összteljesítmény

(kW)

Tűzoltó készülék

Száma (db)

Oltásteljesítménye,

illetve súlya

233 alatt

233-580

1

55A, 233B és C

580-1160

2

55A, 233B és C

1160-5800

4

55A, 233B és C

5800 felett

1

4

50 kg-os porraloltó

55A, 233B és C

9. Gázmérők helyisége

OTSZ (4. számú melléklet, VIII. fejezet, 5.3.2. pont)

A 100 m3/h-nál nagyobb névleges teljesítményű gázmérő helyiségég bejáratánál 1 db 55A és 233B valamint C tűzosztály tüzek oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
10. Acetiléntermelő berendezés

MSZ l5664:1982 (1.9. pont)

Acetiléntermelő berendezés helyiségeiben helyiségenként, illetve minden megkezdett 50 m2 alapterület után legalább l db 12 kg-os porraloltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.

11. Gázüzemű berendezés, elgőzölögtető berendezése MSZ 7050-l:1986 (3.3.1.8. pont)

Az épület helyiségeiben, közvetlenül a bejárati ajtók mellett, továbbá a szekrényen kívül a berendezés helyiségének ajtaja mellett, valamint a pébégázpalack-készlet tároló helyiségeiben l-l db porraloltó tűzoltó készüléket kell.
12. Turista gázpalack töltőberendezés MSZ 7050-2:1977 (2.4.5.2. pont)

A töltőberendezés épületben, helyiségben közvetlenül a bejárati ajtó mellett, illetve a szekrénynél l db 12 kg-os töltetű porraloltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
13. Pébé gázzal működő fogyasztói berendezésű lakókocsi MSZ 7050-3:1986 (2.4.5. pont)

A lakókocsi bejárati ajtajának környezetében:
turista lakókocsi esetén legalább l db 3 kg töltetű,
nem turisztikai célú lakókocsi esetén l db 6 kg-os töltetű porraloltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
14. Felépítményes ponton pébégáz fogyasztói berendezés MSZ 7050-4:1978 (2.4.3. pont)

A lakótér legfeljebb 5 m-es körzetében legalább l2 kg-os porraloltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
15. Felvonó gép-és kerékhelyiség MSZ 9113:2003 (2.2.4. pont)

A felvonógép helyiségének bejárata közelében villamos tűz oltására alkalmas legalább 2 kg töltetű, gázzal oltó tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
Az atom- és hőerőművek (200 MVA névleges teljesítmény felett) szabadtéri transzformátorainak területét. Ott tűzoltóvíz-hálózatot kell létesíteni, mely 5 bar kifolyási nyomást biztosít a legkedvezőtlenebb tűzcsapnál is.
A 400 kV-os és az annál nagyobb feszültségű, valamint a feszültségtől függetlenül a 250 MVA és az nagyobb névleges egységteljesítményű transzformátorokat, ahol bizonyos esetekben beépített oltóberendezést kell létesíteni. A 120 kV névleges feszültségű transzformátorállomások területén legalább 2 db B tűzosztályú legalább II B tűztípus oltására alkalmas szállítható tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A 120 kV alatti névleges feszültségű és a l0 MVA-nál nagyobb névleges teljesítményű transzformátorállomások területén legalább 1 db B tűzosztályú legalább II B tűztípus oltására alkalmas szállítható tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A transzformátorállomások belsőtéri kapcsolóhelyiségeiben:
120 kV névleges feszültségű berendezések esetén 4 db legalább 55A, 233B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
3-35 kV névleges feszültségű berendezések esetén 2 db legalább 55A, 233B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni. A transzformátorállomások egyéb helyiségeiben:
a kondenzátortelepek tűzoltásához 1 db legalább 55A, 233B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
a relétermekben 2 db legalább 34B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
a vezérlőtermekben 2 db legalább 34B vizsgálati egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell elhelyezni.
A segélykérő állomásokon két tűzoltó készülékkel kell felszerelni.